lördag 14 februari 2009

Norrlands framtid ?!

”Norrlands framtid ?!” var den fundering som Emil Källström väckte och adresserade till mig med flera på sin blogg häromdagen.

Som en av tolv politiska rapportörer i Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu, (hoppsan nu känner man sig nästan som en apostel…), så har jag till och från möjligheten att resonera om ”Norrlandsfrågor” med företrädare för EUs olika institutioner.

Den insikt som jag har fått av detta, är att framgång når vi först när vi lyckas lyfta fram hur vi i Norrland bidrar till Europas tillväxt, vi vinner inte på att framstå som en region i ”fattigdom och elände”.

Även om Norra Sverige kännetecknas av läges- och klimatnackdelar jämfört med EU i övrigt, bidrar regionen med betydande och delvis unika värden i några avseenden till övriga EU:s försörjning och utveckling.

När det gäller förnyelsebara resurser, för att ta ett konkret och i högsta grad aktuellt exempel på dessa mervärden så är sakläget följande;

· De fyra nordligaste länens yta upptas till cirka 65 procent av produktiv skogsmark. Skogen utgör en hörnsten i regionens ekonomi samtidigt som sågade varor, papper och pappersmassa exporteras till övriga länder i EU. Av den svenska nettoexporten av skogsråvarubaserade produkter om totalt cirka 86,7 miljarder kronor under 2000, svarade företag i de fyra nordligaste länen för mer än hälften (Cirka 45 miljarder kronor). En mycket stor del av denna export går till övriga Västeuropa (exklusive Norden), det vill säga i allt väsentligt EU. Detta område är för övrigt ett av de stora underskottsområdena i världen vad gäller papper, pappersmassa och övriga trävaruprodukter.

· Inom EU är Norra Sverige en unik region med sin produktion av vattenkraft som täcker mer än en tredjedel av Sveriges behov av elektrisk energi.

· Även vad gäller förnyelsebara bränslen eller biobränslen är Norra Sverige framstående. Lutar, trädbränsle, returfiber, flis och övriga biobränslen ger dessutom i Sverige ett energitillskott om drygt 80 TWh årligen, varav en mycket stor andel från Norra Sverige. Skogsindustrin är en ledande biobränsleanvändare, och driver även på utvecklingen inom området. De utvecklingsinsatser som genomförs kan i stor utsträckning komma andra regioner till del i syfte att minska EU:s beroende av icke förnyelsebara energislag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar